Pályázat Ároktői Óvoda, Óvodavezető munkakör betöltésére.Ároktő Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  § és 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Ároktői Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 6/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének időarányos betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Csizmadia Judit polgármester nyújt, a 49/354-102-es telefonszámon.


 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak Ároktő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1252-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

•         Elektronikus úton Szabóné Csizmadia Judit részére a polgarmester@arokto.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabóné Csizmadia Judit polgármester, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik. Ezt követően Ároktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a megbízásról.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és az nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arokto.hu honlapon szerezhet.